Finansowanie inwestycji. Wyniki badania ankietowego

Ankieta została opracowana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w celu uzyskania wśród gmin członkowskich Stowarzyszenia odpowiedzi na pytania otwierające możliwość dialogu z sektorem bankowym w Polsce oraz poznanie postrzegania mechanizmów finansowania inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej w wybranych samorządach.

Ankiety skierowane zostały do trzydziestu dziewięciu gmin członkowskich Stowarzyszenia. Odebrano trzydzieści dwie wypełnione ankiety z trzydziestu gmin. Liczba mieszkańców tych gmin waha się od 4 500 do 340 000 mieszkańców.

Wybrana grupa to gminy aktywnie realizujące zadania z zakresu oszczędzania zużycia energii, podnoszenia efektywności energetycznej (budynków, instalacji) oraz ograniczania niskiej emisji. Stąd można założyć, że grupa ta jest wyznacznikiem wiedzy tych gmin, które aktywnie i świadomie kreują własną politykę energetyczno-klimatyczną. Poziom wiedzy pracowników gmin członkowskich Stowarzyszenia jest wysoki w omawianym zakresie, o czym świadczą realizowane w duchu zrównoważonego rozwoju przedsięwzięcia inwestycyjne oraz zadania edukacyjno-informacyjne.

Analiza zebranych odpowiedzi pokazuje, że samorządy:

  • najczęściej korzystają ze środków WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz RPO (łącznie 68% ankietowanych) na finansowanie inwestycji związanych z energetyką, w tym inwestycji z zakresu zmniejszenia zużycia nośników energii, poprawy efektywności energetycznej (budynków, instalacji itd.), wykorzystania odnawialnych źródeł energii itp.;
  • w większości (80%) nie prowadzą (nie prowadziły) współpracy z bankami, wskazując wysokie koszty obsługi, limity zadłużenia, łatwiejszą dostępność do środków krajowych i unijnych oraz brak wiedzy jako główne przyczyny tego stanu;
  • spotykają się z licznymi problemami (formalnymi, prawnymi, finansowymi i in.), wpływającymi na możliwości realizacji inwestycji niskoemisyjnych;
  • oczekują wsparcia ze strony ekspertów z zakresu pozyskiwania środków na inwestycje niskoemisyjne, szczególnie podczas spotkań kilku gmin zainteresowanych realizacją projektów z tej samej kategorii (np. termomodernizacja, zakup autobusów itp.) w celu wymiany doświadczeń wraz z możliwością zadania pytań ekspertom zajmującym się finansowaniem inwestycji danego typu;
  • posiadają dużą i zróżnicowaną wiedzę na temat form i źródeł finansowania inwestycji niskoemisyjnych, jednocześnie wyrażają zainteresowanie poznaniem nowych/innych sposobów finansowania;
  • wskazują słabe strony współpracy z instytucjami finansującymi oraz przedstawiają propozycje, które ich zdaniem ułatwią tę współpracę;
  • zazwyczaj nie dysponują wiedzą związaną z tematem odwęglowienia instytucji finansujących sektor energetyczny;
  • uczestniczą w licznych wydarzeniach, głównie krajowych i regionalnych (kongresy, targi,
    fora itp.).

Ankieta została przygotowana, aby określić stan wyjściowy dla serii dwóch seminariów organizowanych przez PNEC, których ambicją jest rozpoczęcie systematycznego dialogu między sektorem bankowym w Polsce, a reprezentantami polskich samorządów, pozwalające w możliwie krótkim czasie zwiększenie wiedzy samorządów o ofercie finansowania przez banki działające w Polsce projektów niskoemisyjnych i poprawiających efektywność energetyczną na terenie jednostek samorządu terytorialnego oraz poszerzenia oferty oferowanych samorządom produktów w tym obszarze przez sektor bankowy. Pierwsze seminarium odbyło się 24 kwietnia 2017 r. w Krakowie.

Szczegółowe zestawienie odpowiedzi można znaleźć na stronie www.pnec.org.pl.

 


Marcin Łojek
kierownik projektu, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”