Europejski zielony ład musi odegrać kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym po Covid-19

Nie możemy zapominać o utrzymującym się kryzysie klimatycznym i ekologicznym, pracując nad pobudzeniem gospodarki po pandemii koronawirusa – apeluje 17 europejskich ministrów klimatu i środowiska.

Świat stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu. W ciągu zaledwie kilku tygodni pandemia Covid-19 rozprzestrzeniła się na cały świat i spowodowała miliony ludzkich tragedii oraz historyczny spadek gospodarczy, którego skutków jeszcze w pełni nie znamy.

Nasze społeczeństwa się odizolowały, zamknięto granice, bezrobocie wciąż rośnie, a firmy walczą o przetrwanie.

Wszystkie siły skoncentrowane są obecnie na walce z pandemią i jej bezpośrednimi konsekwencjami.

Powinniśmy jednak zacząć przygotowywać się do odbudowy naszej gospodarki i wprowadzić niezbędne plany naprawy, aby przywrócić Europie i jej obywatelom zrównoważony rozwój i dobrobyt.

Czyniąc to, nie możemy zapominać o utrzymującym się kryzysie klimatycznym i ekologicznym. Nabieranie rozpędu w walce o klimat musi pozostać wysoko na liście priorytetów politycznych.

Powinniśmy wynieść lekcję z kryzysu spowodowanego Covid-19. Wczesne podjęcie działań jest niezbędne. Dlatego musimy utrzymać ambicje zmniejszenia ryzyka i kosztów zaniechania odpowiednio wczesnego działania w odpowiedzi na zmiany klimatu i utratę różnorodności biologicznej.

Nie możemy sobie pozwolić na niepowodzenia, które mogą mieć szkodliwy wpływ na nasz klimat, bioróżnorodność i środowisko, a także na zdrowie ludzi i nasze gospodarki.

Kryzys przypomniał nam, że odpowiedzi należy szukać w skoordynowanym działaniu całej wspólnoty europejskiej.

Zdolność UE do działania zależy w dużej mierze od solidarnej współpracy członków wspólnoty w budowaniu pomostu między walką z Covid-19 i przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej i zmianom klimatu.

Dlatego z ogromnym zadowoleniem przyjmujemy to, że szefowie państw i rządów 26 marca zaprosili Komisję do rozpoczęcia prac nad kompleksowym unijnym planem naprawy obejmującym zieloną transformację, jak również transformację cyfrową.

Wzywamy Komisję do wykorzystania Europejskiego Zielonego Ładu jako fundamentu tego zadania, a tym samym do zachowania tempa transformacji poprzez wdrażanie swoich inicjatyw.

Zielony Ład stanowi nową strategię wzrostu dla UE, która może przynieść podwójne korzyści: stymulowania gospodarek i tworzenia miejsc pracy, przy jednoczesnym przyspieszeniu transformacji niskoemisyjnej.

Plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., a także solidne ramy polityczne zapewniają stabilne i perspektywiczne otoczenie inwestycyjne dla europejskich przedsiębiorstw, które jest niezbędnym warunkiem wstępnym zielonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy.

Zachęcamy Komisję do przeanalizowania elementów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym planu inwestycyjnego na rzecz Zielonego Ładu, który można przyspieszyć w celu przyspieszenia zielonego ożywienia i sprawiedliwej transformacji.

Musimy zwiększyć inwestycje, zwłaszcza w dziedzinie zrównoważonej mobilności, energii odnawialnej, renowacji budynków, badań i innowacji, odzyskiwania różnorodności biologicznej i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zielony Ład to dla nas mapa drogowa umożliwiającą dokonywanie właściwych wyborów w odpowiedzi na kryzys gospodarczy i jednoczesne przekształcenie Europy w zrównoważoną i neutralną dla klimatu gospodarkę.

Powinniśmy stawić czoła pokusie rozwiązań krótkoterminowych w odpowiedzi na obecny kryzys, które grożą zablokowaniem Unii w gospodarce opartej o paliwa kopalne na nadchodzące dziesięciolecia.

Zamiast tego musimy pozostać zdecydowani w dążeniach do ograniczenia emisji do 2030 r. Musimy osiągnąć cele na ten rok, przestrzegając harmonogramu porozumienia paryskiego, pomimo przesunięcia terminu, i zainspirować innych globalnych graczy do zwiększenia swoich ambicji.

Dlatego też cieszymy się, że Komisja jest na dobrej drodze do przedstawienia do września 2020 r. planu oceny skutków, który ma na celu zwiększenie ambicji UE do 2030 r. w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 50–55% w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Ponadto musimy utrzymać i wzmocnić skuteczne unijne narzędzia regulacyjne, takie jak system handlu uprawnieniami do emisji, normy środowiskowe i polityki sektorowe oraz uczynić je bardziej skutecznymi w zmniejszaniu emisji w najbardziej opłacalny sposób, zapewniając jednocześnie europejskim przedsiębiorstwom drogę do przyszłego ekologicznego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Musimy wysłać światu i naszym obywatelom silny sygnał polityczny, że Unia Europejska będzie dawać przykład nawet w tak trudnych czasach, w jakich się znaleźliśmy, i nieustanie w wytyczaniu drogi do neutralności klimatycznej i wypełnienia celów porozumienia paryskiego.

Podobnie pilne działania na rzecz ochrony i zachowania różnorodności biologicznej muszą stanowić kluczowy element naszej reakcji na globalny kryzys zdrowotny i środowiskowy oraz kluczowy aspekt zapewniający długoterminowe przetrwanie i dobrobyt naszych społeczeństw.

Apel podpisali ministrowie z Austrii, Danii, Finlandii, Włoch, Republiki Łotewskie, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Francji, Niemiec, Grecji, Słowacji, Irlandii, Słowenii i Malty.


Źródło: https://www.climatechangenews.com/2020/04/09/european-green-deal-must-central-resilient-recovery-covid-19/