Czy Polska doczeka się farm wiatrowych na Bałtyku?

Zdjęcie morskiej farmy wiatrowej

PGE Baltica odpowiedzialna za budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE. Zakłada on wybudowanie do 2030 r. dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW oraz kolejnej o mocy 1 GW po 2030 r.

Morskie farmy wiatrowe powstają głównie na północy Europy ze względu na panujące tam dogodne warunki wiatrowe – gęstość energii wiatrowej jest w Europie najkorzystniejsza właśnie na Morzu Północnym i Bałtyckim.

Bałtyk jest atrakcyjną lokalizacją dla morskich farm wiatrowych, również ze względu na relatywnie płytkie wody, niższą wysokość fal i mniejsze pływy niż na Morzu Północnym. To tu zbudowano pierwszą na świecie MFW – Vindeby (w Danii) o mocy 5 MW.

Trwa przeprowadzanie szeregu badań i analiz wymaganych do przygotowania projektów technicznych oraz wniosku o pozwolenie na budowę farm.

Postępowanie zakupowe na wstępne badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 zostało uruchomione w sierpniu 2020 r. Zorganizowano spotkanie, w którym wzięło udział około 10 polskich i zagranicznych podmiotów. Oferentom wyjaśniono zasady korzystania z Systemu Zakupowego Grupy PGE.

Zbieranie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu publicznym na wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz elektrowni wiatrowych PGE Baltica – 2 i 3 dobiegło końca. Łącznie zgłoszono pięć wniosków, w tym dwa konsorcja z udziałem polskich przedsiębiorstw.

– „Zależy nam na jak najszybszym przeprowadzeniu badań i rozpoczęciu prac projektowych dla farm PGE Baltica-2 i PGE Baltica-3” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

Geotechniczne badania dna morskiego wymagają wykwalifikowanych ekspertów. Na świecie jest niewiele firm inżynieryjnych działających konkretnie w tym zakresie. Spółka zapewnia, że podmioty, które wzięły udział w przetargu to wybitni specjaliści w tego rodzaju badaniach.

Równolegle toczy się postępowanie zakupowe na wykonanie wielowariantowego studium wykonalności, projektów budowlanych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza Baltica 3 i studium wykonalności przyłącza Baltica 2.


Autorka: Klaudia Urban